Regulamin Platformy Szkoleniowej „Akademia Autonomis”

Regulamin Platformy Szkoleniowej „Akademia Autonomis”.

I. Postanowienia ogólne.

1. Definicje;

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami będący również regulaminem świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204)

Usługodawca – Autonomis Arkadiusz Bernat Makoszyn 113B 26-004 Bieliny, NIP 657-272-10-57, REGON 260587794, adres e-mail Serwisu: pomoc@autonomis.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Serwis – Akademia Autonomis, stanowiący platformę treści płatnych, dostępny w ramach domeny autonomis.pl administrowanej przez Usługodawcę, umożliwiający w szczególności dostęp i korzystanie z Płatnej Sekcji www, zawierający cyfrowe treści lub materiały oraz umożliwiający dostęp i korzystanie z innych Usług na zasadach przewidzianych Regulaminem.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu, określone w Regulaminie, przy czym dostęp do Usługi dostępu do Płatnej Sekcji www (treści lub materiałów z wybranego przez Użytkownika Pakietu) i realizacja Usług związanych z wybranym przez Użytkownika Pakietem, możliwa jest dopiero po założeniu przez niego Konta i zawarciu z Usługodawcą Umowy o dostęp do Usług, a następnie nabyciu przez Użytkownika Pakietu i uiszczeniu przez Użytkownika Opłaty za ten Pakiet. 

Serwis Rozliczeniowy – oznacza serwisy płatności on-line, umożliwiające płatność za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed dany serwis płatności.

Opłata – opłata za korzystanie z Pakietu należna Usługodawcy od Użytkownika na podstawie Umowy o dostęp do Usług zawartej z Usługodawcą, ustalana według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej Umowy o dostęp do Usług, przy czym w przypadku Pakietów z płatnościami cyklicznymi, cennikiem obowiązującym przez cały okres obowiązywania Umowy o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi jest cennik obowiązujący w dniu zawarcia Umowy o Dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi. Cennik Opłat aktualnych na dzień zawarcia przez Użytkownika z Usługobiorcą Umowy o dostęp do Usług jest zamieszczony w Serwisie (tj. na Stronie Ofertowej lub w Boxie informacyjnym). 

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, na potrzeby rejestracji w Serwisie oraz realizacji Umowy o dostęp do Usług. 

Płatna Sekcja www – dostępne w Serwisie określone cyfrowe treści lub materiały, do których dostęp możliwy jest z poziomu Serwisu oraz z poziomu serwisu internetowego autonomis.pl 

Pakiet (Prenumerata) – całość uprawnień Użytkownika związanych z korzystaniem z Usług na podstawie Umowy o dostęp do Usług, umożliwiający w szczególności dostęp do cyfrowych treść lub materiałów, którego warunki pojawiają się każdorazowo na Stronie Ofertowej Serwisu lub w Boxie informacyjnym. W ramach wybranego Pakietu, Użytkownik każdorazowo otrzymuje treści lub materiały przygotowane do czytania i oglądania online oraz na tabletach i smartfonach. Pakiet obowiązuje przez Okres Obowiązywania Pakietu, który zależny jest od rodzaju Pakietu wybranego przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy o dostęp do Usług. 

Okres Obowiązywania Pakietu – okres, w którym możliwe jest korzystanie z danego Pakietu wybranego i opłaconego przez Użytkownika, liczony od momentu uiszczenia przez Użytkownika Opłaty za taki Pakiet. Okres Obowiązywania Pakietu wygasa, o ile Użytkownik nie zawrze kolejnej Umowy o dostęp do Usług na kolejny Pakiet lub o ile Umowa o dostęp do Usług nie zostanie automatycznie przedłużana na kolejny taki sam Okres Obowiązywania (w przypadku Umów o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi).

Pakiet STANDARD trwa 30 dni / 59 zł

Pakiet PLUS trwa 180 dni / 299 zł

Pakiet VIP trwa 365 dni / 599 zł

Box informacyjny– box informacyjny pojawiający się w ramach treści lub materiałów pochodzących z Płatnej Sekcji www zamieszczonych na stronach serwisu autonomis.pl, za pomocą którego możliwe jest dokonanie rejestracji w Serwisie oraz zamówienie dostępu do Płatnej Sekcji www.

Umowa o dostęp do Usług – umowa na świadczenie usług na odległość, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. r 14, poz. 1204, z późn. zm.) zawierana na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem, w ramach której Użytkownik nabywa wybrany przez niego Pakiet.

Umowa o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi – Umowa o dostęp do Usług, która po zakończeniu Okresu Obowiązywania wcześniej zakupionej i aktywnej wersji Pakietu, ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy, równe Okresowi Obowiązywania pierwotnie wykupionego Pakietu, chyba że taka Umowa o dostęp do Usług zostanie wypowiedziana przez Użytkownika (tj. Użytkownik wyłączy opcję automatycznego przedłużania Umowy o dostęp do Usług poprzez panel Użytkownika dostępny na Koncie Użytkownika) nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem Okresu Obowiązywania bieżącego Pakietu. Umową o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi jest również Umowa o dostęp do Usług dotycząca Pakietu „Na start”. Każdorazowe automatyczne przedłużenie Umowy o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi na kolejny okres (odpowiadający poprzedniemu Okresowi Obowiązywania) powoduje pobranie kolejnej Opłaty za kolejny Pakiet, przewidzianej za taki Pakiet w dniu zawierania Umowy o dostęp do Usług, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Pakietu „Na start” w kolejnych Okresach Obowiązywania nie jest pobierana Opłata (cena) promocyjna a Opłata (cena) standardowa.

Strona Ofertowa – strona Serwisu, za pomocą której Użytkownik informowany jest o dostępnych w ofercie Serwisu Pakietach.

Kod aktywacyjny – unikalny kod dystrybuowany wśród określonej grupy Użytkowników w związku z prowadzonymi przez Usługodawcę lub jego partnerów akcjami promocyjnymi. Kod aktywacyjny pozwala na przyznanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu na zasadach ustalonych przez Usługodawcę. Kod aktywacyjny posiada termin ważności, po przekroczeniu którego staje się nieważny. O wszelkich szczegółach dotyczących uprawnień jakie daje Użytkownikowi kod aktywacyjny, Użytkownik informowany będzie każdorazowo po otrzymaniu takiego kodu.

2. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików ‘cookies’: Internet Explorer 10.0, Chrome 24, Safari 5, MozillaFirefox 15, Opera 12 lub ich nowsze wersje). Do prawidłowego działania konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze w postaci: Adobe Flash Player 11+, włączenie obsługi JavaScript.

3. Serwis autonomis.pl (w ramach którego zamieszczono niniejszy Serwis Akademia Autonomis, działający na podstawie niniejszego Regulaminu), regulowany jest osobnym regulaminem. Regulamin Serwisu Akademia Autonomis odnosi się jedynie do Usług dostępnych w Serwisie Akademia Autonomis.

4. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę.

II. Użytkownik i zasady rejestracji w Serwisie

1. Status Użytkownika uzyskuje każda korzystająca z Serwisu osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

2. Dostęp do Usług w Serwisie możliwy jest po rejestracji w Serwisie, która może odbyć się bezpośrednio poprzez stronę internetową autonomis.pl (tj. poprzez stosowną sekcję dotyczącą Serwisu Akademia Autonomis ) lub za pośrednictwem Boxu informacyjnego zamieszczonego w ramach poszczególnych fragmentów treści lub materiałów pochodzących z Płatnej Sekcji www, z wyłączeniem Usług Komentarzy (które opisane zostały w pkt III ust. 13-15), które to Usługi nie wymagają rejestracji w Serwisie.

3. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej “Formularz”), w tym:

a) podanie adresu e-mail,

b) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, hasło musi mieć znaków co najmniej: 8, liczb co najmniej: 1 , małych liter co najmniej: 1 , dużych liter co najmniej: 1, niestandardowych znaków co najmniej: 1

c) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług,

d) akceptacja Regulaminu Serwisu

e) skorzystanie z opcji „zamawiam i płacę” (dokonanie tej czynności podczas rejestracji w Serwisie nie jest konieczne w przypadku dokonywania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie bez jednoczesnego składania przez Użytkownika pierwszego zamówienia w Serwisie).

4. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana przez Użytkownika (wg jego wyboru) za pomocą stosownego Formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie lub poprzez wypełnienie Formularza dostępnego przy składaniu pierwszego zamówienia w Serwisie, tj. podczas zawierania przez Użytkownika z Usługodawcą pierwszej Umowy o dostęp do Usług.

5. Ponadto podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach marketingowych oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub możliwości zawarcia Umowy o dostęp do Usług.

6. Podczas dokonywania przez Użytkownika rejestracji w trakcie składania pierwszego zamówienia w Serwisie Użytkownik będzie miał również możliwość (według własnego uznania) wyrażenia zgody, o której mowa w pkt VI ust. 2 Regulaminu.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usług ma charakter dobrowolny, jednak aby Użytkownik mógł się zarejestrować w Serwisie wymagane jest zaznaczenie opcji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

8. Po wypełnieniu Formularza, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o klikniecie w link, co spowoduje aktywację unikalnego Konta Użytkownika w Serwisie.

9. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych w związku z wybranym przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Pakietem jest zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą Umowy o dostęp do Usług, nabycie Pakietu oraz uiszczenie Opłaty za wybrany Pakiet.

10. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

III. Zasady korzystania z Serwisu. Usługi dostępne w Serwisie.

Dostęp do Płatnej Sekcji www

1. Usługodawca, na każde indywidualne żądanie Użytkownika, świadczy na zasadach określonych w Regulaminie Usługę dostępu do Płatnej Sekcji www (stanowiącą usługę w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144,poz.1204, z późn. zm.), której celem jest umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z zawartością Płatnej Sekcji www.

2. Użytkownik przed zawarciem Umowy o dostęp do Usług oraz przed dokonaniem Opłaty za wybrany Pakiet zostanie poinformowany, iż dostęp do Usług jest odpłatny.

3. Dostęp do Płatnej Sekcji www następuje poprzez zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą Umowy o dostęp do Usług dotyczącej danego Pakietu, nabycie Pakietu i uiszczeniu przez Użytkownika Opłaty za wybrany Pakiet. Aktualny cennik Pakietów jest umieszczony na Stronie Ofertowej oraz w Boxie informacyjnym.

4. Usługa dostępu do Płatnej Sekcji www nie będzie dostępna dla Użytkownika po upływie Okresu Obowiązywania Pakietu lub po wygaśnięciu Umowy o dostęp do Usług (w tym wskutek rozwiązania lub odstąpienia Użytkownika od Umowy o dostęp do Usług), z zastrzeżeniem jednak, że po upływie Okresu Obowiązywania danego Pakietu, Użytkownik będzie miał nadal dostęp do uprzednio zakupionych przez siebie w ramach danego Pakietu treści lub materiałów pochodzących z Płatnej Sekcji www. Treści lub materiały te będą dostępne dla Użytkownika tak długo, jak długo będą one dostępne w Serwisie.

Czas Trwania Umowy o Dostęp do Usług/ Okres Obowiązywania Pakietu.

5. Bieg Okresu Obowiązywania Pakietu liczony jest od chwili uiszczenia płatności za Pakiet. Po upływie Okresu Obowiązywania Pakietu (stosownie do wybranego przez Użytkownika Okresu Obowiązywania Pakietu), dostęp do Usług wygasa, chyba że: a)Użytkownik zakupił nowy Pakiet i zawarł kolejną Umowę o Dostęp do Usług lub b) Umowa o dostęp do Usług zostanie automatycznie przedłużona na kolejny taki sam Okres Obowiązywania (w przypadku Umów o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej.

6. W przypadku wybrania przez Użytkownika, w momencie zakupu danego Pakietu opcji zawarcia Umowy o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi, po zakończeniu Okresu Obowiązywania wcześniej zakupionej i aktywnej wersji Pakietu, Umowa o dostęp do Usług przedłużana jest automatycznie na kolejne okresy równe Okresowi Obowiązywania dotychczas wykupionego Pakietu, chyba że Umowa ta zostanie przez Użytkownika wypowiedziana (tj. Użytkownik wyłączy opcję automatycznego przedłużania Umowy o dostęp do Usług poprzez panel Użytkownika dostępny na Koncie Użytkownika), nie później niż na 24h przed wygaśnięciem Okresu Obowiązywania bieżącego Pakietu. Każdorazowe przedłużenie Umowy o dostęp do Usług na kolejny okres powoduje pobranie kolejnej Opłaty za kolejny Pakiet, zgodnie z cennikiem aktualnym w dniu zawarcia takiej Umowy o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi, która to jest automatycznie przedłużana. 

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wskazania szczególnych zasad uzyskania dostępu do Płatnej Sekcji www w stosunku do Użytkowników mających dostęp do treści lub materiałów dostępnych na stronach internetowych Usługodawcy w sposób inny niż poprzez Serwis. W przypadkach tych, szczegółowe zasady korzystania z Serwisu dla takich Użytkowników stanowiły będą promocję i zamieszczone zostaną na przedmiotowej stronie internetowej Usługodawcy. Do praw i obowiązków Użytkowników, którym Usługodawca udostępnił promocję stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu. Warunkiem wzięcia udziału w danej promocji Usługodawcy jest spełnienie przez Użytkownika warunków danej promocji każdorazowo określanych przez Usługodawcę.

8. Zawartość Płatnej Sekcji www (w tym zawarte w niej treści i materiały), udostępniana Użytkownikowi na podstawie Umowy o Dostęp do Usług, stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy i jako taka jest chroniona przez prawo, na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku i konwencji międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

9. Usługodawca z momentem opłacenia przez Użytkownika Pakietu, udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z danej treści lub danego materiału pochodzącego z Płatnej Sekcji www wykupionych na podstawie Umowy o Dostęp do Usług, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapoznania się przez Użytkownika z ich treścią lub zawartością i zgodnie z warunkami zakupionego w ramach Umowy o Dostęp do Usług Pakietu.

10. Użytkownikowi w szczególności zabrania się:

a) kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści Płatnych Sekcji www, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części,

b) umieszczania odesłań do strony internetowej Usługodawcy w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia treści Płatnych Sekcji www,

c) zwielokrotniania treści Płatnych Sekcji www na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,

d) rozpowszechniania opracowań treści Płatnych Sekcji www, dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami,

e) realizowania nadań wykorzystujących treści Płatnych Sekcji www zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych,

f) udzielania sublicencji do treści Płatnej Sekcji www

11. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

12. Jakiekolwiek inne korzystanie z treści Płatnych Sekcji www, nie objęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego wykorzystania określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody.

13. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik, może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: pomoc@autonomis.pl.

IV. Prawa wyłączne.

1. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów należących do Usługodawcy, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu. Wraz z zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści w ramach Serwisu. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.

2. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach

Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

a. treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;

b. treści i materiały te są wolne od wad prawnych;

c. wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub

prawnie chronionych dóbr osób trzecich;

d. treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści i innych materiałów, które są:

a. sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

b. pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;

c. zniesławiające, obraźliwe lub naruszające chroniony interes osób trzecich;

d. obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim;

e. będące reklamą lub niezamówioną informacją handlową;

f. służące do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania, zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM;

g. umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.

4. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu, pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu lub Netykiety oraz przepisów prawa. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu materiałów niezgodnie zobowiązującymi przepisami prawa lub zamieszczenia w ramach Serwisu jakichkolwiek innych materiałów o charakterze bezprawnym, Użytkownik ten otrzyma od Usługodawcy ostrzeżenie. Powyższe nie wyklucza podjęcia przez Usługodawcę działań wskazanych w ust. 5 poniżej.

5. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnych charakterze zamieszczonych w ramach Serwisu materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

V. Zasady płatności i udostępniania Usług.

1. Użytkownik może złożyć za pośrednictwem Serwisu zamówienie dotyczące danego Pakietu bez ograniczeń czasowych przez 365 dni w roku, z zastrzeżeniem okresów, w których prowadzone będą przez Usługodawcę prace techniczne Serwisu. Każde zamówienie musi uzyskać akceptację Usługodawcy wyrażaną za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesyłaną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail/adres podany podczas rejestracji Konta w Serwisie.

2. Składając zamówienie na interesujący Użytkownika Pakiet dokonuje on wyboru:

a. rodzaju Pakietu wraz z możliwością wybrania opcji płatności cyklicznych;

b. sposobu płatności – rodzaju płatności i metody płatności – przy czym Użytkownik ma do wyboru:

i. dwa rodzaje płatności tj.

a) jednorazową lub

b) płatność cykliczną 

ii. następujące metody płatności ( przy czym płatności dokonywane są przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisów Rozliczeniowych):

a) przelew elektroniczny (z zastrzeżeniem, iż ta metoda płatności nie jest możliwa w przypadku wybrania przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy o dostęp do Usług opcji płatności cyklicznych),

b) karta kredytowa (VISA lub MASTERCARD,

c) karta debetowa (VISA lub MASTERCARD).

Płatności są obsługiwane za pośrednictwem:

  • PayPal
  • PayU

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych metod płatności, przy czym o zmianach tych Użytkownik będzie informowany w sposób wskazany w pkt X ust. 1 Regulaminu.

c. oznaczenia danych, w tym danych osobowych, na jakie ma być wystawiona faktura (o ile Użytkownik będzie chciał ją otrzymać), przy czym poprzez rejestrację w Serwisie i akceptację Regulaminu dokonywaną w trakcie rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej. W przypadku braku zgody Użytkownika na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, należy skontaktować się z Usługodawcą wysyłając oświadczenie o braku zgody na adres: pomoc@autonomis.pl . W sytuacji takiej Usługodawca wystawi i prześle fakturę w formie papierowej.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Pakietów, usuwania dotychczasowych Pakietów (jednak bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem przez Usługodawcę takich zmian) oraz przeprowadzania akcji promocyjnych dotyczących Pakietów. Szczegółowe zasady akcji promocyjnych, w tym warunki uczestnictwa, okres obowiązywania dostępne są w Serwisie lub odpowiednio na stronie internetowej Usługodawcy. Uprawnienia uczestnika danej akcji promocyjnej nie podlegają łączeniu z inną akcją promocyjną, organizowaną przez Usługodawcę, o ile Usługodawca nie postanowi inaczej. Korzystanie z akcji promocyjnych jest dobrowolne. Do praw i obowiązków uczestników akcji promocyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. Zakończenie akcji promocyjnej nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników danej akcji promocyjnej.

4. Po dokonaniu Opłaty za Pakiet, Użytkownik nie ma możliwości zmiany dokonanego zamówienia.

5. Aktualne Opłaty za dany Pakiet zamieszczane są w cenniku zamieszczonym w Serwisie

(na Stronie Oferty lub w ramach Boxu informacyjnego). Cena podana w Serwisie jest ceną zawierającą podatek VAT. Wiążąca jest cena podana w chwili składania przez Użytkownika danego zamówienia i zawierania Umowy o dostęp do Usług. Opłaty pobierane są z góry, po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na wybrany przez niego Pakiet, także w przypadku nabywania Pakietu w ramach Umowy o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi. W przypadku zawarcia Umowy o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi, kolejne Opłaty za poszczególne kolejne Pakiety pobierane są również z góry (tj. każdorazowo przed rozpoczęciem Okresu Obowiązywania kolejnego Pakietu). W przypadku Umowy o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi dopuszczalne jest wykonanie płatności jedynie poprzez kartę kredytową lub kartę debetową.

6. Realizacja zamówienia, w tym udostępnienie Użytkownikowi Usługi związanej z wybranym Pakietem, następuje po zawarciu Umowy o dostęp do Usług, nabyciu Pakietu i dokonaniu przez Użytkownika Opłaty za wybrany Pakiet.

7. Aktualizacja cen Pakietów nie wymaga zmiany Regulaminu. Zaktualizowana cena będzie miała zastosowanie w przypadku zawierania nowej Umowy o dostęp do Usług. Tym samym zmiana ceny Pakietu nie będzie miała wpływu na Umowy o dostęp do Usług zawarte przed zmianą ceny Pakietu, w tym Umowy o dostęp do usług z płatnościami cyklicznymi (do których zastosowanie będzie miał cennik aktualny w dniu zawarcia danej Umowy o dostęp do Usług z płatnościami cyklicznymi).

8. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji w tym Regulaminy Serwisów Rozliczeniowych udostępnione zostały na stronach internetowych Serwisów Płatności.

9. Autoryzacja transakcji płatności kartą kredytową dokonywana jest przez dany Serwis Rozliczeniowy przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do Serwisu Rozliczeniowego. Usługodawca nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności jak również jakichkolwiek innych danych udostępnianych przez Użytkownika przy dokonywaniu przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego takich płatności za Pakiety.

10. Kody aktywacyjne mogą być udostępniane za pośrednictwem prasy, w opakowaniach urządzeń elektroniki użytkowej oraz w innych nie wskazanych powyżej formach. Kody aktywacyjne mogą być rozprowadzane bezpośrednio przez Usługodawcę lub poprzez inne podmioty, na podstawie umów zawartych z Usługodawcą. Szczegółowe zasady aktywacji Kodu aktywacyjnego, w tym warunki dostępu do Płatnych Sekcji www za pośrednictwem Kodu aktywacyjnego, okres obowiązywania Kodu aktywacyjnego, zostają określone z chwilą udostępnienia Kodu aktywacyjnego. Aktywacja Kodu aktywacyjnego możliwa jest na stronie Serwisu. Aktywacja Kodu jest dobrowolna. Aktywacja Kodu aktywacyjnego jest równoznaczna z zawarciem Umowy o Dostęp do Usług na zasadach przewidzianych w związku z danym Kodem aktywacyjnym i rodzi skutki wskazane w pkt II ust. 7-9 Regulaminu. Do praw i obowiązków Użytkowników, którzy dokonali aktywacji Kodu aktywacyjnego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.

VI. Odstąpienie od Umowy o dostęp do Usług. Wypowiedzenie Umowy o dostęp do Usług.

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o ile nie wyraził on uprzednio zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostęp do Usług.

2. Użytkownik będący konsumentem, podczas składania zamówienia w Serwisie na dany Pakiet i przed zawarciem Umowy o dostęp do Usług będzie miał możliwość wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług (liczonego od dnia zawarcia Umowy o dostęp do Usług). W związku z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostęp do Usług (stosownie do zdania poprzedniego), Użytkownik z chwilą udzielenia takiej zgody, traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług.

3. Do odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług dochodzi przez złożenie przez Użytkownika oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie winno być przesłane na adres do korespondencji Usługodawcy, tj. Autonomis Arkadiusz Bernat Makoszyn 113B
26-004 Bieliny. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, weryfikacji podlegała będzie data stempla operatora. W razie odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług, uważa się ją za niezawartą, a Użytkownik będący konsumentem zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Opłata wniesiona przez Użytkownika zostanie mu zwrócona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostęp do Usług.

5. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy o dostęp do Usług (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w następujących przypadkach:

a) przypadku istotnej zmiany treści lub materiałów (wycofanie, ograniczenie, modyfikacja treści lub materiałów Płatnych Sekcji stron www oferowanych dotychczas w ramach tego samego Pakietu) – na podstawie oświadczenia skierowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@autonomis.pl , z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.

b) w przypadku zmiany Regulaminu na zasadach określonych w Regulaminie na podstawie oświadczenia skierowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@autonomis.pl, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.

6. W przypadku rozwiązania Umowy o Dostęp do Usług Usługodawca zwraca Użytkownikowi Opłatę za Pakiet w części przypadającej proporcjonalnie od dnia poinformowania Usługodawcy przez Użytkownika o rozwiązaniu Umowy (stosownie do ust. 4 powyżej) do upływu Okresu Obowiązywania Pakietu, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

7. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, o której mowa w pkt III ust. 13-15 ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio: (1) opuszczenia przez Użytkownika Serwisu (2) rezygnacji przez Użytkownika z Usługi (poprzez przesłanie maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: pomoc@autonomis.pl).

8. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do ust. 6 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).

9. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowaną (a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (działania w tym zakresie podejmowane są stosownie do postanowień Regulaminu), (b) odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi.

VII. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się w zakładce Serwisu “Kontakt” w formie pisemnej lub elektronicznej na adres pomoc@autonomis.pl (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: “reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Jeżeli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika, do jej uzupełnienia.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji a w razie braku takiego adresu na inny wskazany przez Użytkownika adres.

5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach http://wiihkielce.pl/staly-polubowny-sad-konsumencki. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl.
Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Usługodawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Usługodawcy wskazanym w Regulaminie.

VIII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania, ograniczenia, modyfikacji treści lub materiałów udostępnianych w ramach Płatnej Sekcji www w sytuacji podjęcia decyzji o wycofania tych treści lub materiałów jak również w sytuacji utraty przez Usługodawcę stosowych praw do tych treści lub materiałów dostępnych w ramach Płatnej Sekcji www. W powyższej sytuacji Użytkownik, który wniósł Opłatę może rozwiązać Umowę o dostęp do Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.

3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.

4. Usługodawca zastrzega prawo do:

a. zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem procedury analogicznej do wskazanej w pkt 1 rozdziału „Postanowienia Końcowe” jak również zasad tam wskazanych;

b. okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;

c. zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, świadczenia usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

6. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.

7. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, dobrymi obyczajami, prawem oraz przestrzegania zasad Regulaminu.

9. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych Użytkownika.

10. Usługodawca jako operator i właściciel platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu przez osoby trzecie w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

11. Usługodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Serwisu, oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

IX. Polityka prywatności

1. Szczegóły na temat polityki prywatności oraz stosowania plików cookies i podobnych technologii są dostępne w Polityce Prywatności

X. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do zmian postanowień Regulaminu (w tym zmiany opisanych w nim zasad korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach Usług). O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Informacja dotycząca zmian Regulaminu oraz daty ich wejścia w życie będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie postanowień Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w podczas rejestracji w Serwisie, informacji zawierającej zestawienie tych zmian oraz daty ich wejścia w życie.

2. W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostęp do Usług w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianach, zgodnie z pkt VI ust. 4 lit. b) Regulaminu.

3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

4. Usługodawcy przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie. Zapis ten nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami.

5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.10.2018r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

autonomis kursy mechaniki samochodowej

Copyright 2019 © Autonomis
Designed by Designum

Kontakt

biuro@autonomis.pl
515 172 232

Autonomis Arkadiusz Bernat
Makoszyn 113b, 26-004 Bieliny
NIP: 657-272-10-57

Panel użytkownika