Polityka prywatności

Autonomis szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje, w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe, podczas gdy korzystają Państwo z naszych produktów, usług lub stron internetowych, jakie są Państwa prawa dotyczące prywatności oraz w jaki sposób jesteście Państwo chronieni prawem.

1.Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych serwisu Autonomis.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest:

Autonomis Arkadiusz Bernat
Makoszyn 113B
26-004 Bieliny
NIP: 6572721057
REGON: 260587794

Działalność wpisana do CEIDG.

2.Twoje dane kontaktowe

DANE, KTÓRE ZBIERAMY NA PAŃSTWA TEMAT

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej umożliwiające zidentyfikowanie tożsamości tej osoby. Nie obejmują one danych, z których usunięto informacje o tożsamości (dane anonimowe).

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane dotyczące tożsamości na ogół obejmują, w stosownym zakresie: imię i nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, datę urodzenia, płeć

Dane kontaktowe na ogół obejmują, w stosownym zakresie: adres do faktury, adres do wysyłki, adres e-mail i numery telefonów.

Dane finansowe na ogół obejmują, w stosownym zakresie: numer konta bankowego i dane karty płatniczej.

Dane transakcji na ogół obejmują, w stosownym zakresie: dowód wpłaty, dane dotyczące płatności od i do klienta, inne dane dotyczące zakupionych od nas produktów i usług.

Dane techniczne na ogół obejmują, w stosownym zakresie: adres IP, dane logowania, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do przeglądania naszej strony internetowej.

Dane profilowe na ogół obejmują, w stosownym zakresie: nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub złożone zamówienia, zainteresowania i preferencje użytkownika, opinie zwrotne i odpowiedzi na ankiety.

Dane dotyczące użytkowania na ogół obejmują, w stosownym zakresie: informacje o sposobie użytkowania naszej strony internetowej, produktów i usług przez użytkownika.

Dane dotyczące marketingu i komunikacji na ogół obejmują, w stosownym zakresie: preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji handlowych od nas i stron trzecich oraz preferencje dotyczące sposobu komunikacji.

Ponadto zbieramy, wykorzystujemy i udostępniany dane zagregowane, takie jak dane statystyczne i demograficzne, do dowolnych celów. Dane zagregowane mogą być pochodnymi danych osobowych, ale nie są w świetle prawa uznawane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają, w sposób bezpośredni ani pośredni, tożsamości osoby, której dotyczą. Na przykład możemy zagregować dane dotyczące użytkowania w celu obliczenia procentu użytkowników korzystających z konkretnej funkcji strony internetowej. Niemniej jednak w przypadku połączenia danych zagregowanych z danymi osobowymi w sposób umożliwiający bezpośrednią lub pośrednią identyfikację tożsamości osoby, której dane dotyczą, będziemy traktować takie połączone dane jako dane osobowe i wykorzystywać je zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie wówczas, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe w następujących okolicznościach:

Aby wykonać umowę, którą mamy zawrzeć lub zawarliśmy z Państwem.

Gdy będzie to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osoby trzeciej), o ile Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne nad tymi interesami.

Aby wypełnić obowiązek prawny lub regulacyjny.

CELE, DO KTÓRYCH UŻYWAMY DANE OSOBOWE 

Poniższa tabela przedstawia opis wszystkich planowanych sposobów wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz podstawy prawne, na których się opieramy. W stosownych przypadkach zamieściliśmy również informacje na temat naszego uzasadnionego interesu.

Cel/Działenie Rodzaj danych Podstawa prawna do przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu
Zarejestrowanie nowego klienta (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe Wykonanie umowy z użytkownikiem
Obsługa i dostarczenie zamówienia i/lub świadczenie usług, w tym: (a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i należnościami (b) Pobieranie i ściąganie należności   (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Finansowe (d) Transakcji (e) Dotyczące marketingu i komunikacji (a) Wykonanie umowy z użytkownikiem (b) Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (ściąganie długów)
Zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem, co obejmuje: (a) Informowanie użytkownika o zmianach w naszej polityce prywatności (b) Proszenie użytkownika o opinię lub wypełnienie ankiety   (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Profilowe (d) Dotyczące marketingu i komunikacji (a) Wykonanie umowy z użytkownikiem (b) Konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego (c) Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (utrzymywanie aktualnych informacji i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)
Umożliwienie udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienie ankiety (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Profilowe (d) Dotyczące użytkowania (e) Dotyczące marketingu i komunikacji (a) Wykonanie umowy z użytkownikiem (b) Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby móc je rozwijać i rozszerzać naszą działalność)  
Zarządzanie naszą działalnością i odpowiednimi stronami internetowymi oraz ich chronienie (w tym rozwiązywanie problemów, analizowanie danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Techniczne (a) Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (prowadzenie działalności, świadczenie usług informatycznych i administracyjnych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w ramach reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy) (b) Konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego
Dostarczanie użytkownikowi trafnych treści i reklam na stronie internetowej oraz pomiar i analiza skuteczności reklam prezentowanych użytkownikowi (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Profilowe (d) Dotyczące użytkowania (e) Dotyczące marketingu i komunikacji (f) Techniczne Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby móc je rozwijać, rozszerzać naszą działalność i opracowywać naszą strategię marketingową)
Korzystanie z analityki danych, aby ulepszać naszą stronę internetową, produkty/usługi, marketing, relacje z klientami i doświadczenia klientów (a) Techniczne (b) Dotyczące użytkowania Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (określenie typów klientów dla naszych produktów i usług, utrzymywanie aktualnych i trafnych treści na stronie internetowej, rozwijanie naszej działalności oraz opracowywanie naszej strategii marketingowej)
Przekazywanie użytkownikowi sugestii i rekomendacji na temat towarów lub usług, które mogą go interesować (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Techniczne (d) Dotyczące użytkowania (e) Profilowe Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (rozwijanie naszych produktów/usług oraz naszej działalności)
Pomaganie organom publicznym (takim jak policja) w zapobieganiu i zwalczaniu oszustw i przestępstw, a także świadczenie usług zapobiegania oszustwom (a) Dotyczące tożsamości (b) Kontaktowe (c) Finansowe (d) Transakcji (e) Techniczne (f) Profilowe (h) Dotyczące użytkowania Konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów stron trzecich/organów publicznych (zapobieganie i zwalczanie oszustw i przestępstw, chronienie niewinnych osób przed padnię

OFERTY PROMOCYJNE OTRZYMYWANE OD NAS

Możemy wykorzystywać dane dotyczące tożsamości, kontaktowe, techniczne, dotyczące użytkowania i profilowe w celu sformułowania opinii o Państwa ewentualnych życzeniach, potrzebach lub zainteresowaniach. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa odpowiednie (nazywamy to marketingiem).

Będą Państwo otrzymywać od nas korespondencję marketingową, jeśli poprosili nas Państwo o informacje, kupili od nas towary lub usługi lub podali nam swoje dane w momencie zapisywania się na konkurs lub promocję, o ile w żadnym z powyższych przypadków nie zrezygnowali Państwo z otrzymywania korespondencji marketingowej.

REZYGNACJA

Mogą Państwo w dowolnej chwili poprosić nas lub strony trzecie o zaprzestanie przesyłania korespondencji marketingowej poprzez użycie linka rezygnacji zawartego w każdej wiadomości marketingowej lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

Rezygnacja z otrzymywania korespondencji marketingowej nie ma wpływu na nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów innych niż marketingowe, takich jak dostarczanie produktu/usługi, rejestrowanie gwarancji, optymalizacja doświadczeń związanych z użytkowaniem produktu/usługi, obsługa lub wsparcie klienta oraz inne transakcje itp.

PLIKI COOKIES

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do zapewnienia pewnych funkcji i analizowania aktywności użytkowników. Korzystając z naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie tych plików cookies na swoim urządzeniu.

Większość stron internetowych stosuje pliki cookies, a przeglądarki są zazwyczaj skonfigurowane, by akceptować pliki cookies co najmniej na czas trwania pojedynczej sesji. Jeśli użytkownik chce zmienić ustawienia plików cookies, może zrobić to z poziomu ustawień przeglądarki. Funkcja pomocy w przeglądarce wyjaśni, jak tego dokonać.

Tam, gdzie nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych, należy mieć na uwadze, że strony te mają własną politykę prywatności i plików cookies, których zasady będą obejmować przesyłane do tych stron informacje. Zalecamy zapoznać się z regulaminem tych stron internetowych, ponieważ nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki stron trzecich w zakresie prywatności.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Najprościej rzecz biorąc, pliki cookies pomagają stronom internetowym odróżnić od siebie przeglądarki internetowe różnych użytkowników. Pliki cookies to małe fragmenty danych, które przeglądarka użytkownika zapisuje dla danej strony. Za każdym razem po załadowaniu strony przeglądarka przesyła tej stronie informacje zapisane wcześniej w plikach cookies. Pozwala to stronie internetowej na powiązanie ze sobą różnych czynności użytkownika.

Pliki cookies nie mogą być udostępniane innym stronom internetowym, a każda strona może odczytywać i aktualizować tylko te pliki cookies, które sama utworzyła. Niemniej jednak podczas odwiedzin na pojedynczej stronie przeglądarka internetowa użytkownika może łączyć się z innymi stronami, a każda z nich może zapisywać własne pliki cookies.

Z JAKICH PLIKÓW COOKIES KORZYSTAMY?

Używane przez nas pliki cookies dzielą się na cztery kategorie:

Funkcjonalne pliki cookies: te pliki pozwalają na poruszanie się po naszej stronie internetowej i korzystanie z jej wszystkich funkcji. Bez nich strona nie może działać tak, jak powinna.

Analityczne i wydajnościowe pliki cookies: te pliki pomagają nam ulepszać działanie naszej strony internetowej, poprawiając jej wydajność. Informują nas, w jaki sposób użytkownicy korzystają z każdej strony, które strony są najczęściej odwiedzane i czy wystąpiły jakieś błędy.

Personalizacyjne pliki cookies: te pliki zapamiętują podstawowe informacje, jakie użytkownik wprowadził na stronie, a więc przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie nie będzie trzeba wpisywać ich ponownie. W plikach cookies nie przechowuje się danych osobowych.

Pliki cookies do targetowania: te pliki pomagają nam zapewnić, żeby wyświetlane reklamy były trafne i przydatne dla użytkownika, ponieważ wykryły, czego on poszukuje.

ODNOŚNIKI DO ZASOBÓW STRON TRZECICH

Nasze strony internetowe mogą zawierać odnośniki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych odnośników lub aktywowanie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie Państwa danych osobowych. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. W przypadku opuszczenia naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem o ochronie prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych, nieautoryzowanemu dostępowi do nich oraz nieupoważnionemu wykorzystaniu, zmianie lub ujawnieniu danych. Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych tylko do tych pracowników, agentów, podwykonawców i innych osób trzecich, które wymagają dostępu do tych danych ze względu na pełnione przez siebie funkcje. Przetwarzają oni dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy wydamy takie instrukcje, i są objęci obowiązkiem zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia danych osobowych, i powiadomimy o tym fakcie osoby, których dane dotyczą, oraz właściwy organ nadzorczy, gdy zobowiązuje nas do tego prawo.

5. ZATRZYMYWANIE DANYCH

JAK D‎ŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą zatrzymywane tak długo, jak to będzie potrzebne do celów, w których zostały zebrane, co obejmuje wypełnienie wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby ustalić właściwy okres zatrzymywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z ich nieautoryzowanego użycia lub ujawnienia, cele, w jakich je przetwarzamy, czy możemy wypełnić te cele w inny sposób, oraz obowiązujące wymogi prawne.

Dokładniej rzecz ujmując i bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego zapisu, prawo zobowiązuje nas do przechowywania podstawowych informacji o naszych klientach (w tym danych kontaktowych, dotyczących tożsamości, finansowych i transakcji) przez 7 lat, odkąd zaprzestali oni być klientami, do celów podatkowych, audytów finansowych i prowadzenia ewidencji.

W pewnych okolicznościach mogą Państwo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Żądanie usunięcia danych”.

W pewnych okolicznościach możemy dokonać anonimizacji danych osobowych (tak aby nie można ich było powiązać z osobą, której dotyczą) w celu prowadzenia badań, analiz lub statystyk. W takich przypadkach możemy wykorzystywać te informacje w nieskończoność bez dalszego informowania o tym osoby, której dotyczą dane.

6. PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), mają Państwo następujące prawa:

Żądania dostępu do swoich danych osobowych (zazwyczaj określane „wnioskiem o dostęp do danych osoby, której dotyczą”). Pozwala to Państwu na uzyskanie kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądania sprostowania danych osobowych, które przechowujemy. Pozwala to Państwu na sprostowanie niepełnych lub niedokładnych danych będących w naszym posiadaniu. Może jednak zajść konieczność zweryfikowania przekazanych nam nowych danych.

Żądania usunięcia danych osobowych. Pozwala to Państwu zwrócić się do nas z prośbą o skasowanie lub usunięcie swoich danych osobowych, gdy nie mamy dobrego powodu, aby dalej je przetwarzać. Mają również Państwo prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie swoich danych osobowych w przypadku, gdy wcześniej pomyślnie skorzystali Państwo ze swojego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz niżej), gdy zaistniało prawdopodobieństwo, że przetworzyliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem, lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych, aby spełnić wymogi lokalnego prawa. Prosimy jednak mieć na uwadze, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić żądania usunięcia danych z konkretnych powodów prawnych, o których w stosownym przypadku poinformujemy Państwa w momencie otrzymania żądania.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli dokonujemy go w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w związku z Państwa szczególną sytuacją chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych na tej podstawie, gdyż w Państwa odczuciu ma to wpływ na Państwa podstawowe prawa i wolności. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione podstawy, aby przetwarzać Państwa dane, które są nadrzędne wobec Państwa praw i wolności.

Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pozwala to Państwu wystąpić do nas z prośbą o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących okolicznościach: (a) jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy wykorzystywanie przez nas danych jest bezprawne, ale nie chcą ich Państwo usunąć; (c) gdy chcą Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli ich już nie potrzebujemy, ponieważ są one Państwu potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne, uzasadnione podstawy do ich wykorzystywania.

Żądania przekazania danych osobowych Państwu lub osobie trzeciej. Przekażemy dane osobowe Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Należy zauważyć, że to prawo dotyczy tylko zautomatyzowanych danych, w odniesieniu do których udzielili nam Państwo pierwotnie zgody na wykorzystanie, lub gdy korzystaliśmy z tych danych w celu wykonania umowy z Państwem.

Wycofania zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbyło się przed wycofaniem zgody. W przypadku wycofania zgody możemy nie być w stanie dostarczać Państwu pewnych produktów lub usług. W takiej sytuacji powiadomimy o tym Państwa w chwili wycofywania zgody.

autonomis kursy mechaniki samochodowej

Copyright 2019 © Autonomis
Designed by Designum

Kontakt

biuro@autonomis.pl
515 172 232

Autonomis Arkadiusz Bernat
Makoszyn 113b, 26-004 Bieliny
NIP: 657-272-10-57

Panel użytkownika